Profile: Bruno Ramone

Leiden Classical member since16 Apr 2006
CountryPoland
URLhttp://www.boinc-polska.prv.pl
Total credit6,603.75
Recent average credit9.56
TeamBoinc-Polska
Computershidden
ContactSend private message
Your personal background.
Cze¶æ boincomaniacy !

w projektach rozprosznych jestem od 2000 roku, kiedy to zainteresowa³ mnie nieziemski wygaszacz projektu Seti Classic. ¦wiadomo¶æ uczestnictwa w innych projektach nasta³a wraz z pojawieniem siê platformy Boinc a wraz z ni± innych projektów. Kilka lat temu odesz³o 3 muzyków mojej ukochanej kapeli - The Ramones. Dwóch nie da³o rady w walce z rakiem. Wierzê, ¿e projekty medyczne w Boincu pozwol± kiedy¶ zapanowaæ nad t± chorob± a wszystko co dobre bêdzie trwaæ d³u¿ej. Jestem optymist± :)

Zapraszam do mojego zespo³u
Boinc-Polska.org

W Ho³dzie Ramones powstaje te¿ strona Ramones.com.pl Mo¿e kiedy¶ j± ukoñczê...

pozdrawiam
Bruno Ramone
fouder
Your opinions about Leiden Classical
Your feedback on this profile
Recommend this profile for User of the Day:I like this profile
Alert administrators to an offensive profile:I don't like this profile


Return to Leiden Classical main page


Copyright © 2018 Leiden University - Leiden Institute of Chemistry - Theoretical Chemistry Department